Hệ thống sư đồ - Nếu yêu thích LGH hãy

04:59 PM 15-9-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống Sư đồ

Trong Hệ thống Sư đồ của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, bạn có thể thu nhận đồ đệ mới hoặc bái sư để tìm sự giúp đỡ.

NPC liên quan và vật phẩm liên quan

NPC và vật phẩm liên quan Nội dung

  • Biện Kinh (182/172)
  • Xử lý toàn bộ các nội dung Sư đồ.

 

  • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các.
  • Dùng để đổi điểm Sư đồ, trục xuất Đệ tử.

 

  • Nguồn gốc: Nhận được khi Đồ đệ hoàn thành một số mục tiêu nhất định.
  • Dùng đổi vật phẩm đặc thù tại NPC Quốc Tử Giám.

 

  • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Quốc Tử Giám.
  • Dùng để làm nhiệm v

 

Làm cách nào để nhận đồ đệ

- Nếu muốn nhận đồ đệ phải đến Quốc Tử giám ở Biện Kinh 182,172 đăng ký kích hoạt giao diện Thông tin sư đồ.

- Đăng ký xong, nhấn F3 sẽ xuất hiện Trang bị thuộc tính trong giao diện sẽ có Thông tin sư đồ, có thể kiểm tra được tình trạng sư đồ của bạn. Chọn mở Nhận đồ đệ để xem và tìm đến những ai muốn bái sư.

- Khi bạn gặp người chơi có đẳng cấp thấp hơn, nhấn Ctrl+chuột phải; chọn Nhận làm đồ đệ. Nếu đối phương đồng ý thì sẽ trở thành đệ tử tạm thời; của bạn.

- Khi đệ tử tạm thời đạt cấp 10 sẽ có thể thành đồ đệ chính thức. Chỉ cần hai người hợp thành tổ đội, đồ đệ hành động Vái sư phụ ở cự ly gần sẽ trở thành đồ đệ chính thức.

Nhiệm vụ Sư đồ

- Khi đã thành sư phụ, bạn có thể đến Quốc Tử giám; mỗi ngày để truyền Nhiệm vụ Sư đồ, có tất cả 7 nhiệm vụ để chọn. Sau khi truyền lệnh, các đồ đệ nhận nhiệm vụ trong giao diện Thông tin sư đồ.

- Kỳ hạn truyền lệnh là 24 tiếng, trong khoảng thời gian đó phải hoàn thành nhiệm vụ và chỉ được truyền 1 lần nhiệm vụ.

- Khi xong nhiệm vụ, đồ đệ sẽ được nhận thưởng, sư phụ sẽ nhận được Điểm Sư đồ. Mỗi 1 nhiệm vụ hoàn thành sẽ mang đến cho sư phụ 10 Điểm Sư đồ. Đồ đệ càng nhiều, điểm Sư đồ càng cao.

Điểm Sư đồ

- Điểm Sư Đức là trị số sư phụ nhận được sau khi đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ mang đến cho sư phụ 10 Điểm Sư đồ. Tác dụng của Điểm Sư đồ: chuyển đổi thành phần thưởng hoặc thành Điểm Sư Đức.

- Có thể đổi phần thưởng ở Quốc Tử giám, mỗi điểm đổi được 1 phần. mỗi Điểm Sư đồ chuyển đổi phải tiêu hao 1 Sư đồ phù chỉ. Chuyển đổi phần thưởng còn căn cứ vào đẳng cấp thụ nghiệp của sư phụ;.

- Sư phụ đổi Điểm sư đồ thành Điểm sư đức, cũng phải tiêu hao 1 Sư đồ phù chỉ. Khi đổi điểm sư đức, không căn cứ vào đẳng cấp thụ nghiệp của sư phụ.

- Từ lúc sư phụ truyền Nhiệm vụ Sư đồ, điểm Sư đồ sau 24 tiếng sẽ bằng 0, nghĩa là Điểm Sư đồ nhận được của mỗi nhiệm vụ sẽ không được lưu trong nhiệm vụ sau.

- Đẳng cấp thụ nghiệp càng cao, điểm sư đồ nhận được càng nhiều.

Điểm sư đức

- Điểm sư đức là trị số khẳng định đẳng cấp thụ nghiệp, dùng Điểm Sư đồ và Sư đồ phù chỉ đổi lấy ở Quốc Tử giám.

- Điểm sư đức mỗi ngày giảm 1%.

Đẳng cấp thụ nghiệp

- Đẳng cấp thụ nghiệp thể hiện đẳng cấp sư phụ, do Điểm sư đức quyết định. Điểm sư đức càng cao, đồ đệ bạn thu nhận càng nhiều. Dưới đây là số người có điểm sư đức cao và dẫn được đồ đệ: 

 
Điểm Sư đức Danh hiệu Hiệu quả
0 Quốc Tử Giám nhập môn Thu nhận tối đa 3 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 1%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 2%
100 Quốc Tử Giám tiên sinh Thu nhận tối đa 4 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 2%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 4%
Tránh trạng thái phụ 1%
300 Quốc Tử Giám trợ giáo Thu nhận tối đa 5 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 3%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 6%
Tránh trạng thái phụ 2%
550 Quốc Tử Giám trực giảng Thu nhận tối đa 6 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 4%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 8%
Tránh trạng thái phụ 2%
850 Quốc Tử Giám giảng sư Thu nhận tối đa 7 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 5%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 10%
Tránh trạng thái phụ 3%
1200 Quốc Tử Giám giáo sư Thu nhận tối đa 8 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 6%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 12%
Tránh trạng thái phụ 3%
1600 Quốc Tử Giám Chủ Bộ Thu nhận tối đa 9 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 7%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 14%
Tránh trạng thái phụ 4%
2000 Quốc Tử Giám Giám Thừa Thu nhận tối đa 10 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 8%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 16%
Tránh trạng thái phụ 4%
2500 Quốc Tử Giám Tư Nghiệp Thu nhận tối đa 12 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 9%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 18%
Tránh trạng thái phụ 5%
3000 Quốc Tử Giám Tế Tửu Thu nhận tối đa 15 Đồ đệ
Hiệu quả thương dược 10%
Kéo dài thời gian hỗ trợ 20%
Tránh trạng thái phụ 5%

 

Hoa Hồng Quốc Tử giám

- Hoa Hồng Quốc Tử giám là phần thưởng của sư phụ cho đồ đệ khi bái sư được mua ở Quốc Tử giám, Khi đồ đệ trưởng thành, bạn nhận được bổng lộc tương ứng. Nếu đồ đệ xuất sư và đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được hơn 6 lần bổng lộc hoa hồng.

- Chú ý: Khi trở thành đồ đệ chính thức, những bổng lộc trước đây của đồ đệ, sư phụ sẽ không nhận được. Khi đồ đệ cấp 65 trở thành đồ đệ chính thức, những bổng lộc trước cấp 65 như cấp 30, 40, 50 và 60, sư phụ sẽ không nhận được.

- Mỗi sư phụ chỉ có thể nhận bổng lộc mà trước đó đồ đệ chưa nhận. Sư phụ sau sẽ không nhận được những bổng lộc mà đồ đệ đã có được trước đó. Sau khi kết làm sư đồ tạm thời, sư phụ mở giao diện Kiểm tra Hoa Hồng để xem những bổng lộc sư phụ đã lãnh

Bổng lộc Quốc Tử giám

- Bổng lộc Quốc Tử giám là phần thưởng sau khi bạn mua hoa hồng để huấn luyện cho đệ tử, dùng để mua những vật phẩm quý hiếm ở Quốc Tử giám.

- Hiện tại Quốc Tử giám có rất nhiều vật phẩm quý hiếm, phải dùng Bổng lộc Quốc Tử giám mới mua được.

- Bổng lộc Quốc Tử giám nhận trực tiếp trong giao diện sư đồ. Nhấp chuột phải tên đệ tử chọn Kiểm tra hoa hồng vào giao diện hoa hồng xem tình hình trưởng thành của đệ tử hoặc nhận bổng lộc.

Kết thúc quan hệ sư đồ

- Phương thức kết thúc quan hệ sư đồ thứ nhất là xuất sư;.
Khi đệ tử đạt cấp 85, bạn tới Quốc Tử giám nhận nhiệm vụ xuất sư. Sau khi nhận Xuất sư tiêu, sư đồ tổ đội với nhau, ra ngoài thành nhấp vào Xuất sư tiêu để gọi Tuần khảo Quốc Tử giám ra tiêu diệt.
Sau khi gọi Tuần khảo Quốc Tử giám ra, phải đánh bại; hắn. Phải do đồ đệ kết thúc sau cùng!
Khi đã đánh bại tuần khảo Quốc Tử giám, đồ đệ hành động Vái bạn để xuất sư.
Nếu các hạ muốn mua Hoa Hồng Quốc Tử giám, khi xuất sư đồ đệ nhận được 100% bổng lộc sau 15 ngày, nhận tiếp 100% bổng lộc 15 ngày tiếp theo, nhận thêm 100% bổng lộc. Tổng cộng 300% bổng lộc. Nhận tại giao diện Thông tin sư đồ.
 
- Phương thức kết thúc quan hệ sư đồ thứ hai là Trục xuất sư môn;.
Các hạ bất mãn với đệ tử thì Trục xuất sư môn, triều đình không tán thành cách này. Cách Trục xuất sư môn chỉ cần nhấp chuột phải vào tên đồ đệ và chọn trục xuất.
Trục xuất đồ đệ phải tiêu hao 99 Sư đồ phù chỉ, trong vòng 24 tiếng không thể thu nhận đồ đệ. Trục xuất đệ tử tạm thời hoặc đồ đệ chính thức rời mạng trên 7 ngày không có hạn chế này.
Khi đã mua cho đồ đệ Hoa Hồng Quốc Tử giám, sau khi trục xuất những bổng lộc mà đồ đệ này chưa nhận sẽ bị hủy. Để đền bù, đồ đệ này sẽ nhận được 80% bổng lộc sau 15 ngày bị trục xuất, 15 ngày tiếp theo nhận thêm 80% bổng lộc, tổng cộng 160% bổng lộc. Nhận tại giao diện thông tin sư đồ.
 
- Phương thức kết thúc quan hệ sư đồ thứ ba là Phản bội sư môn;.
Đồ đệ có thể sẽ Phản Bội sư môn. Các hạ phải chú ý đến cảm nhận của đồ đệ.
Khi đã mua cho đồ đệ này Hoa Hồng Quốc Tử giám, sau khi phản bội sư môn, những bổng lộc đồ đệ này chưa nhận sẽ bị hủy. Để đền bù, đồ đệ này nhận được 100% bổng lộc sau 15 ngày phản bội sư môn, 15 ngày tiếp theo nhận được 100% bổng lộc, tổng cộng 200% bổng lộc. Nhận tại giao diện Thông tin sư đồ.
 

Phần thưởng khác

- Khi trở thành Đệ tử chính thức nhận Túi Hậu sinh khả úy, sử dụng nhận 500 điểm sư môn.
 
- Khi đạt cấp 80 nhận túi Tiến Trình Tự Cẩm, sử dụng nhận 1 Mật Tịch Môn Phái 45 (khóa).
 
- Khi xuất sư nhận túi Ân sư khó quên, sử dụng nhận 1 trang bị Sư Môn 4 tự chọn.
 
- Đối với Sư phụ khi Đệ tử đầu tiên xuất sư nhận túi Ân sư khó quên, sử dụng nhận 1 trang bị Sư Môn 4 tự chọn.

 

__________________________________
Trân trọng

Loạn Giang Hồ
loangiangho.com
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________