• Tính năng Vận Tiêu
  • Sự kiện Hương Sắc Hồng
  • Máy chủ Thiên Phụng
  • Sự kiện Tân Niên Đại Cát
  • Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo
  • Máy chủ mới Mãnh Hổ

Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản Loạn Giang Hồ