• Long Tranh Hổ Đấu 4VS4
  • Sự kiện Vui Hội Đêm Trăng
  • Máy chủ mới Hỏa Long
  • Tính năng Vận Tiêu
  • Sự kiện Hương Sắc Hồng
  • Máy chủ Thiên Phụng

Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản Loạn Giang Hồ